Witamy na naszej stronie!

Regulaminy

Zwracamy uwagę Państwa na zapoznanie się z naszym regulaminem.
Szczególnie uczulamy na towary zakazane ponieważ brak zgłoszenia o ich przewozie odpowiednim służbom celnym grozi mandatem i utratą zawartości przesyłki.

Przewóz osóbRegulamin wykonywania usług w zakresie przewozu osób przez firmę R&M TRAVEL

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki przewozu osób przez firmę R&M TRAVEL.
 2. Zakres działalności R&M Travel obejmuje obszar Polski, Niemiec, Belgii, Holandii, Francji i Anglii.
 3. R&M Travel świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, prawnych, jak i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Spis treści

§2. Objaśnienia

Słowa użyte w regulaminie oznaczają:

 • Przewoźnik – firma wykonująca usługę transportową.
 • Pasażer – osoba korzystająca z usługi przewozu.
 • Bagaż – rzeczy zabierane przez podróżnego do pojazdu.
 • Cennik – aktualne ceny biletów za przejazd, informacje o stosowanych zniżkach i opłatach bagażowych.

Spis treści

§3. Zakres obowiązywania

 1. Złożenie zamówienia e-mailowego lub telefonicznego stanowi dowód zapoznania się i akceptację treści niniejszego regulaminu. Od tego momentu wszystkie postanowienia tegoż regulaminu stają się wiążące dla obu stron i oznaczają zawarcie umowy o świadczenie usług chyba, że postanowienia odrębnej umowy zawartej pomiędzy stronami stanowią inaczej.
 2. Przewoźnik wykonuje usługę transportową, jaką jest odebranie/dostarczenie pasażera samodzielnie lub przy pomocy przewoźników trzecich.

Spis treści

§4. Warunki i sposób świadczenia usługi

 1. Pasażer po wcześniejszym mailowym bądź telefonicznym zgłoszeniu jest odbierany spod wskazanego adresu w danej miejscowości, bądź może być odebrany z innego umówionego miejsca na trasie przejazdu samochodu należącego do Przewoźnika.
 2. Przewoźnik kontaktuje się odpowiednio wcześniej w celu ustalenia terminu odbioru Pasażera. Zazwyczaj jest to 1 dzień przed właściwym wyjazdem chyba, że pojawią się czynniki nie pozwalające na kontakt z Pasażerem we właściwym czasie.
 3. Przewoźnik jest zobowiązany do:

  1. zrealizowania przewozu Pasażera i jego bagażu z wyznaczonego miejsca początkowego do wyznaczonego miejsca końcowego;
  2. zapewnienia Pasażerom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi;
  3. zapewnienia zastępczego środka transportu w przypadku przerwania jazdy na skutek awarii pojazdu i niemożności kontynuowania jazdy.
  4. Przewoźnik podejmuje się dołożyć wszelkich starań, aby przewieźć pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, jeżeli taki został wyznaczony. Godziny wyjazdu i przyjazdu mogą ulec zmianie, nie są objęte gwarancją i nie stanowią części umowy przewozu.
  5. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego nie zależnych (np. zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych, itp.), ani wynikające z nich dalsze, bliżej nie określone skutki.
  6. Ze względów logistycznych lub bezpieczeństwa podróżnych Przewoźnik może zmienić kolejnych wykonawców usługi przewozu, dokonać zmiany pojazdu oraz może, w sytuacjach wyjątkowych po uprzednim ustaleniu z Pasażerem lub osobą za niego odpowiedzialną zmienić miejsce dowozu Pasażerów.
  7. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w pojeździe lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku gdy Pasażer:

   1. nie przestrzega warunków umowy przewozu;
   2. znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np.: narkotyki itp.);
   3. znajduje się on w stanie wskazującym na to, że jest on chory, a skutki tej choroby mogą zagrażać współpasażerom;
   4. zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów;
   5. nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych, bądź też nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne;
   6. przewozi towary, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie pojazdu na granicy.
  8. Z uwagi na specyfikę działalności przewoźnika czyli przewóz osób i mienia "door to door" (od drzwi do drzwi) nie istnieje regularny i stały rozkład jazdy. Rozkład jazdy ustalany jest na bieżąco na podstawie dokonywanych rezerwacji.

Spis treści

§5. Zobowiązania Pasażera

 1. Pasażer jest zobowiązany:

  1. w dniu wyjazdu odbierać podany wcześniej telefon ponieważ Przewoźnik kontaktuje się telefonicznie z Pasażerem w celu potwierdzenia odbioru w ustalonym uprzednio czasie, brak możliwości takiego kontaktu może być potraktowany jako rezygnacja z przejazdu;
  2. do posiadania aktualnego dokumentu upoważniającego do przekroczenia granicy (dowodu osobistego lub paszportu) oraz innych wymaganych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do odbycia podróży; pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za brak w/w dokumentów; przewoźnik zastrzega sobie prawo odmowy przewozu osoby, która nie posiada ważnego dokumentu tożsamości;
  3. do oczekiwania pod wskazanym adresem w godzinach i terminie wskazanym przez przewoźnika;
  4. do złożenia bagażu do luków bagażowych i wniesieniu opłaty za bagaż dodatkowy;
  5. stosować się do poleceń załogi pojazdu;
  6. okazywać, na wezwanie uprawnianych służb granicznych i celnych wymaganych dokumentów;
  7. podać dokładny adres z kodem pocztowym, ulicą, nr budynku, miejscowością i krajem, w pisowni państwa, którego przewóz dotyczy;
 2. Dzieci bez względu na wiek mogą podróżować na podstawie aktualnych dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy (dowód osobisty lub paszport). Dzieci do 12 roku życia powinny podróżować pod opieką osoby dorosłej. W wieku od 12 do 16 lat dzieci mogą podróżować samodzielnie, muszą jednak posiadać zgodę na samodzielną podróż podpisaną przez obojga rodziców lub opiekunów.
 3. Dziecko do lat 12, które nie przekracza 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka. Opiekun dziecka jest zobowiązany do zapewnienia dziecku fotelika ochronnego. Dziecko powinno podczas całej podróży przebywać w zabezpieczonym foteliku ochronnym.
 4. Fakt nie oczekiwania Pasażera pod wskazanym adresem w dniu wyjazdu w ustalonym przedziale czasowym jest równoznaczny z rezygnacją z przejazdu.
 5. Podróżny jest zobowiązany do zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe.
 6. W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
 7. W trakcie przerw w podróży Pasażer ma obowiązek przestrzegać wyznaczonego uprzednio czasu zakończenia przerwy i nie powodować przez swoje zaniedbanie konieczności wszczynania poszukiwań bądź opóźnień w odjeździe.
 8. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie to obejmuje jedynie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Wszelkie zdarzenia losowe powodujące jakiekolwiek szkody, powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.
 9. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

Spis treści

§6. Bagaż

 1. Pasażer uprawniony jest do przewozu bagażu o łącznej wadze nie przekraczającej 50 kg w cenie biletu. Do bagażu podstawowego nie wlicza się bagażu podręcznego.
 2. Bagaż podręczny powinien mieć wymiary pozwalające na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem lub na półce znajdującej się bezpośrednio nad fotelem. Bagaż podręczny nie powinien utrudniać swobody podróży pozostałym Pasażerom.
 3. Suma wymiarów każdej rzeczy wchodzącej w skład bagażu podstawowego nie może przekroczyć 220 cm, a najdłuższy jej bok 120 cm oraz nie przekraczać 30 kg wagi całkowitej.
 4. Bagaż o innych gabarytach może być zabrane, ale należy o tym wcześniej poinformować Przewoźnika.
 5. Każda sztuka bagażu przewożona w luku bagażowym powinna być oznakowana tak by jego identyfikacja nie stanowiła problemu.
 6. Bagaż, którego nie można przypisać do konkretnej osoby, może zostać przez załogę pojazdu usunięty z niego.
 7. Zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym bądź Przewoźnikowi oraz narażać podróżnych na dyskomfort.
 8. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów.
 9. Pasażer ponosi przed służbami granicznymi pełną odpowiedzialność za przewożony przez niego bagaż.
 10. Wymogi i ograniczenia w przewożonych towarach znajdują się na stronach internetowych służb celnych:

 11. Opłata za przewożony nadbagaż jest pobierana przez załogę pojazdu w wysokości 1£ /5zł za 1kg chyba, że zostanie wcześniej ustalona inaczej.
 12. Przewoźnik nie odpowiada za przedmioty pozostawione w busie. Przedmioty zapomnienie lub z innych powodów pozostawione są przechowywane przez Przewoźnika przez okres 30 dni tylko w przypadku jeżeli nie zawierają towarów psujących się.
 13. Jeżeli Pasażer w chwili opuszczenia samochodu stwierdzi brak lub uszkodzenie swojego bagażu, zobowiązany jest poinformować niezwłocznie o tym fakcie kierowców.

Spis treści

§7. Płatność

 1. Opłata za przejazd dokonywana jest w formie gotówki bądź przelewu na konto firmy, w wysokości określonej w cenniku firmy.
 2. Przewoźnik ma prawo zażądać przedpłaty w celu rezerwacji miejsca w wysokości 25% wartości należności za przejazd.

Spis treści

§8. Zmiana/odwołanie przejazdu

 1. Osoba zamawiająca przejazd ma prawo do zmiany terminu lub rezygnacji najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym wyjazdem.
 2. Zmiany bądź rezygnacje dokonywane w późniejszym terminie wiążą się z koniecznością zapłaty równowartości biletu i przepadkiem przedpłaty dokonanej w celu rezerwacji miejsca chyba, że strony uzgodnią inaczej.

Spis treści

§9. Ochrona danych osobowych

 1. Przewoźnik chroni dane osobowe klientów. Dane te mogą być wykorzystywane przez firmę oraz podmioty przez niego upoważnione do celów marketingowych zgodnie z obowiązującym prawem. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawianie i usuwanie.
 2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Przewoźnika oraz przekazywanie ich osobom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania usługi.

Spis treści

§10. Postanowienia końcowe

 1. Indywidualne umowy z Klientami mogą zawierać odmienne postanowienia od postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie. W takim przypadku postanowienia Regulaminu mają zastosowanie, o ile postanowienia umowy nie regulują poszczególnych spraw inaczej.
 2. Niniejszy regulamin w każdym czasie może być udostępniony Pasażerowi.
 3. Pasażer powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem przed przejazdem.
 4. Zmiany w niniejszym regulaminie będą ogólnodostępne na firmowej stronie internetowej w zakładce Regulaminy/Przewóz Osób.

Spis treści

Przewóz paczekRegulamin wykonywania usług w zakresie przesyłania i doręczania przesyłek przez firmę R&M TRAVEL

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady wykonywania przez firmę R&M Travel dalej zwanym Zleceniobiorcą, usług w zakresie odbioru, przewozu i dostarczania przesyłek na rzecz swoich klientów.
 2. Zakres działalności R&M Travel obejmuje obszar Polski, Niemiec, Belgii, Holandii, Francji i Anglii.
 3. R&M Travel świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, prawnych, jak i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Spis treści

§2. Objaśnienia

Słowa użyte w Regulaminie oznaczają:

 • Przesyłka – m.in. paczki, pakunki, koperty, pojemniki, worki przyjmowane, rowery, samochody i inne przewożone i doręczane w ramach jednego listu przewozowego.
 • List przewozowy – dokument stanowiący dowód zawarcia umowy.
 • Nadawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna wysyłająca przesyłkę do Odbiorcy.
 • Odbiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna wymieniona przez Nadawcę jako odbiorca przesyłki.
 • Zleceniodawca – podmiot który zleca Zleceniobiorcy wykonanie usługi transportowej; Zleceniodawcą może być Nadawca, Odbiorca lub osoba trzecia.
 • Zleceniobiorca – firma R&M Travel wykonująca usługę transportową.
 • Podwykonawca – firma wskazana przez Zleceniobiorcę jako przewoźnik trzeci lub firma zewnętrzna z którą ma podpisaną stosowną umowę handlową do realizacji danego zlecenia.
 • Płatnik – płatnikiem może być Nadawca, Odbiorca lub Zleceniodawca, w zależności od umowy.

Spis treści

§3. Zakres obowiązywania

 1. Złożenie zamówienia e-mailowego lub telefonicznego stanowi dowód zapoznania się i akceptację treści niniejszego regulaminu. Od tego momentu wszystkie postanowienia tegoż regulaminu stają się wiążące dla obu stron i oznaczają zawarcie umowy o świadczenie usług chyba, że postanowienia odrębnej umowy zawartej pomiędzy stronami stanowią inaczej.
 2. Zleceniobiorca wykonuje usługę transportową, jaką jest doręczanie/odbieranie paczek samodzielnie lub przy pomocy przewoźników trzecich, firm zewnętrznych z którymi firma ma podpisaną stosowną umowę handlową. Za działania przewoźników trzecich Zleceniobiorca odpowiada wobec Zleceniodawcy jak za działania własne.

Spis treści

§4. Warunki i sposób świadczenia usług

 1. Przesyłka po wcześniejszym mailowym bądź telefonicznym zgłoszeniu przez Zleceniodawcę jest odbierana spod wskazanego adresu w danej miejscowości, bądź może zostać nadana bezpośrednio w biurze Zleceniobiorcy lub też dostarczona przez Nadawcę na trasę przejazdu samochodu należącego do Zleceniobiorcy lub innego przewoźnika wskazanego przez Zleceniobiorcę jako Podwykonawca.
 2. Zleceniodawca zgłaszając odbiór przesyłki potwierdza znajomość niniejszego Regulaminu.
 3. Zleceniobiorca kontaktuje się odpowiednio wcześniej w celu ustalenia terminu odbioru przesyłki. Zazwyczaj jest to 1 dzień przed właściwym odbiorem chyba, że pojawią się czynniki nie pozwalające na kontakt z nadawcą we właściwym czasie.
 4. Czas dostawy przesyłki wynosi od 1 do 4 dni w przypadku przesyłek standardowych. W przypadku przesyłek niestandardowych czas dostawy może wydłużyć się do 6 dni roboczych. W innych przypadkach Zleceniobiorca jest zobowiązany do uprzedniego poinformowania Nadawcę bądź Odbiorcę o konieczności i przyczynie przedłużenia ww. terminów dostawy.
 5. W przypadku wykonywania usługi przewozu przesyłek na zlecenie Zleceniodawcy i na jego koszt, w razie odmowy uiszczenia należności na rzecz Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę, do jej zapłaty zobowiązany jest Odbiorca.
 6. W przypadku, gdy wskazany Odbiorca odmówi przyjęcia przesyłki, jest ona zwracana Nadawcy na jego koszt. Przesyłki niedoręczone, pomimo prób doręczenia oraz awizowania, uważane są za doręczone oraz przechowywane są w magazynie do momentu ich osobistego odbioru przez Odbiorcę/Nadawcę na ich koszt, ale nie dłużej jak 30 dni od daty odbioru przesyłki od Nadawcy. Opłata nie podlega zwrotowi chyba, że indywidualne ustalenia stanowią inaczej.
 7. Za odmowę przyjęcia przesyłki uważana jest także odmowa uiszczenia za całość bądź część wykonanej usługi Przewozu Przesyłek, a także odmowa uiszczenia należności za dokonanie przez Zleceniobiorcę bądź jego Podwykonawcę dodatkowych czynności.

Spis treści

§5. Nadanie przesyłki

Zleceniodawca podczas składania zamówienia powinien podać dokładne dane Nadawcy tj.:

 1. imię i nazwisko
 2. ulicę i numer domu
 3. kod pocztowy
 4. miejscowość
 5. telefon kontaktowy

oraz dokładne dane Odbiorcy tj.:

 1. imię i nazwisko
 2. ulicę i numer domu
 3. kod pocztowy
 4. miejscowość
 5. telefon kontaktowy.

Zleceniodawca gwarantuje, iż zawartość, wymiary i waga każdej przesyłki jest prawidłowo zadeklarowana podczas zamówienia.

Spis treści

§6. Zobowiązania Nadawcy

 1. Nadawca jest zobowiązany wydać Zleceniobiorcy bądź jego Podwykonawcy w uzgodnionym terminie przesyłkę w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz oraz wydanie bez ubytku i uszkodzenia.
 2. Rzeczy, które ze względu na ich właściwości wymagają opakowania, Nadawca jest zobowiązany oddać Zleceniobiorcy bądź jego Podwykonawcy w opakowaniu, które powinno między innymi:

  • być zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe itp.;
  • być odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi i zawartości przesyłki, posiadać zabezpieczenia wewnętrzne uniemożliwiające przemieszczanie się zawartości przesyłki tzn. być wypełnione materiałem amortyzującym skutki wstrząsu i nacisku (takie jak folia bąbelkowa, styropian, pianka);
  • uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów;
  • być opisane gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki, poprzez oznakowanie np. "góra/dół" lub "uwaga szkło". W opakowaniu przesyłki nie wolno stosować zabezpieczeń mogących uszkodzić tę lub inne przewożone przesyłki.
  • Jeżeli podczas składania zlecenia Zleceniodawca podał wszystkie dane o których mowa w §5 pkt 1 to Nadawca jest zobowiązany do czytelnego podpisania przesyłki przynajmniej nazwą bądź imieniem i nazwiskiem Odbiorcy zgodnie z danymi podanymi w zleceniu, chyba że wcześniej ustalono inaczej ze Zleceniobiorcą .
  • Niezastosowanie się do tych zasad skutkuje negatywnym rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie przesyłek zapakowanych w niewłaściwy sposób.
  • Opakowanie przesyłki wlicza się do jej masy.

Spis treści

§7. Określenie przesyłki

 1. Przesyłkę towarową stanowią:

  1. rzeczy, które nie zawierają w sobie elementów składowych, przy czym suma wymiarów rzeczy nie może przekroczyć 220 cm, a najdłuższy bok 120 cm,
  2. rzecz o wymiarach do 70×60×60 cm (szer. × dł. × wys.), zapakowana w karton, bądź torbę podróżną nie przekraczająca wagi całkowitej 30 kg stanowi przesyłkę towarową standardową,
  3. rzecz wraz z opakowaniem ponad gabaryty przesyłki towarowej standardowej, przekraczająca wagę 30 kg, w szczególności: motory, quady, rowery, sprzęt AGD, łóżka, sofy rozumiane są jako przesyłki ponadgabarytowe,
  4. palety rozumiane są jako rzecz lub rzeczy skonsolidowane na sztywnej konstrukcji (palecie EURO lub pół palecie o wymiarach 80×120 cm nie przekraczającą wysokości 180 cm).
 2. Rodzaje przesyłek w zależności od masy lub objętości oraz ze względu na termin przewozu określa cennik.
 3. Ustalanie ceny transportu dla przesyłek paletowych, niestandardowych i ponadgabarytowych dokonywane jest indywidualnie.
 4. Realizacja umowy przewozu następuje w tzw. systemie „od drzwi do drzwi” tj. przesyłki odbierane są spod wskazanego adresu Nadawcy i dostarczane pod adres Odbiorcy.
 5. Zleceniobiorca dopuszcza możliwość uiszczenia należności za transport zarówno w Polsce jak i za granicą.
 6. Z przewozu wykluczone są przesyłki:

  1. których posiadanie i przewóz jest zabroniony prawem międzynarodowym,
  2. które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości albo ze względu na urządzenia przewoźnika nie nadają się do przewozu środkami transportowymi,
  3. niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów prawa w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe, radioaktywne, żrące, cuchnące, broń i amunicja, substancje chemiczne i biologicznie aktywne,
  4. substancje psychotropowe, narkotyki, sterydy itp.,
  5. leki, których przewóz wymaga specjalnych warunków,
  6. artykuły akcyzowe (alkohol, papierosy, tytoń, itp.),
  7. artykuły szybko psujące się nieodpowiednio zabezpieczone na czas transportu lub inne artykuły wymagające specjalnych warunków przewozu,
  8. działa sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne, numizmatyki, wyroby jubilerskie,
  9. certyfikaty, waluty, papiery wartościowe i jakiekolwiek inne posiadające walory zbywalne,
  10. zawierających szczątki zwierząt, zwierzęta, zwłoki i szczątki zwłok ludzkich,
  11. dokumenty tożsamości, pieniądze,
  12. których przewóz jest zabroniony na podstawie innych przepisów,
  13. wszystkie, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia osób mających z nimi styczność, bądź mogące uszkodzić lub zniszczyć inne przesyłki,
  14. artykuły podejrzane i niewiadomego pochodzenia (np. z kradzieży).
 7. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Nadawcę powyższych postanowień Zleceniobiorca może:

  • odesłać na koszt Nadawcy rzeczy wyłączone z przewozu,
  • skonfiskować niedozwolone przedmioty i zgłosić chęć nielegalnego przewozu odpowiednim służbom.
 8. Zleceniodawca jest zobowiązany uprzednio poinformować Zleceniobiorcę w przypadku gdy w skład zawartości przesyłki wchodzą rzeczy łamliwe i kruche, podatne na uszkodzenia, wymagające specjalnego traktowania podczas przemieszczania i doręczania, np. delikatne artykuły elektroniczne, szkło, przedmioty zawierające elementy szklane, materiały w stanie płynnym w opakowaniach szklanych, delikatne artykuły AGD, delikatne artykuły motoryzacyjne itp. Jeśli rzecz tego typu zostanie umieszczona w przesyłce i ulegnie uszkodzeniu lub zagubieniu reklamacja nie będzie przyjmowana ani rozstrzygana.
 9. Przesyłki nadawane za granicą i dostarczane w Polsce Zleceniodawca ma prawo zabezpieczyć folią stretchową lub zapakować na palecie.

Spis treści

§8. Prawa Zleceniobiorcy

 1. Zleceniobiorca może odmówić wykonania usługi bez podania przyczyny oraz w przypadku:

  • czasoprzestrzennej niemożności jej wykonania,
  • niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez Nadawcę,
  • gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości i/lub jego wagi nie zgadza się ze stanem faktycznym bądź nie nadają się do przewozu,
  • w przypadkach o których mowa w 7 pkt 6,
  • ma prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, jeśli Nadawca lub Odbiorca przesyłki znajduje się w rejonie stale lub czasowo wyłączonym z obsługi.
 2. Zleceniobiorca bądź Podwykonawca nie jest zobowiązany do kontrolowania przesyłek pod względem obecności artykułów zabronionych do przewozu jednak zastrzega sobie prawo do otwierania i kontrolowania nadanej przesyłki w przypadku jakichkolwiek podejrzeń. Kontrola dokonana przez Zleceniobiorcę bądź podwykonawcę lub podmiotu do tego wyznaczonego nie zwalnia zleceniodawcy, nadawcy lub odbiorcy z umowy na usługę.
 3. W przypadku wykrycia towarów niedozwolonych w przesyłce przez wszelkiego rodzaju służby celne, kontrolne itp. Zleceniodawca, nadawca lub odbiorca niezależnie od dokonanej płatności według cennika za transport, jest zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów, które zleceniobiorca bądź podwykonawca był zmuszony ponieść w celu prawidłowego wykonania usługi (m.in. straty, podatki, opłaty celne, kary, mandaty, dopłaty promowe).
 4. W przypadku niejasności co do przewozu towarów wykazanych jako zakazane, należy zapoznać się ze stroną: HM Revenue & Customs

Spis treści

§9. Opłata za przesyłkę

 1. Opłatę za usługę transportową uiszcza się w formie gotówki bezpośrednio od Nadawcy lub Odbiorcy. Za usługę można uiścić opłatę także w formie przelewu po uprzednim poinformowaniu podczas składania zlecenia.
 2. Wysokość opłat reguluje aktualny cennik dostępny na stronie internetowej www.rmtravel.eu.
 3. Opłata za przesyłkę naliczana jest od łącznej wagi wszystkich przesyłek pod warunkiem, że wszystkie są adresowane na ten sam adres docelowy. W przypadku gdy przesyłki adresowane są na różne adresy, każda z nich, będzie traktowana jako odrębna.

Spis treści

§10. Odpowiedzialność Zleceniobiorcy

 1. W przypadku uszkodzenia lub ubytku przesyłki przedstawiciel Zleceniobiorcy obowiązany jest spisać protokół w obecności Odbiorcy, w którym ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia lub ubytku przesyłki. Prawidłowo sporządzony protokół (podpisany przez Odbiorcę) jest podstawą do przyjęcia reklamacji.
 2. Wskutek przyjęcia przez Odbiorcę przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko Zleceniodawcy.
 3. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność jedynie za ewentualne zawinione uszkodzenie, utratę lub ubytek przesyłki w okresie od jej przyjęcia od Nadawcy do momentu wydania Odbiorcy.
 4. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą jedynie za rzeczywiste straty związane z utratą, ubytkiem lub uszkodzeniem przesyłki.
 5. Odpowiedzialność Zleceniobiorcy nie obejmuje szkód z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi, polegającej na utracie korzyści, zysków lub dochodów, zarówno w stosunku do Nadawcy jak i osób trzecich.
 6. W wypadku utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność materialną za koszty związane z odkupieniem lub naprawą przesyłki, nie więcej jednak niż do kwoty stanowiącej górną granicę odpowiedzialności 500 PLN.
 7. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności, o której mowa w pkt 6 jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie Paczki powstały wskutek działań służb celnych lub z przyczyn leżących po stronie Nadawcy bądź Odbiorcy w szczególności z powodu niezastosowania się przez Nadawcę lub Odbiorcę do postanowień niniejszego Regulaminu, nie wywołanych winą Zleceniobiorcy albo wskutek siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć m.in. wszelkie katastrofy i kataklizmy, strajki, blokady dróg, lub inne nieprzewidziane, niezależne od Przewoźnika zdarzenia.
 8. Przewoźnik nie ponosi ponadto odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu Paczki lub zwrotu Paczki jeśli:

  • przesyłka została źle zaadresowana (nie podano lub popełniono błąd w nazwisku, nazwie firmy, ulicy, numerze, miejscowości, kodzie pocztowym bądź numerze telefonu kontaktowego Odbiorcy),
  • Odbiorca zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę,
  • zawartość faktyczna paczki nie zgadza się z zawartością deklarowaną,
  • waga paczki nie zgadza się z wagą deklarowaną.
 9. W razie gdy do wypłaty odszkodowania zobowiązana jest instytucja ubezpieczeniowa, Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności, o której mowa w niniejszym paragrafie.

Spis treści

§11. Postępowanie reklamacyjne

 1. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w związku z uszkodzeniem, bądź zaginięciem przesyłki. Firma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowego zapakowania i zabezpieczenia przesyłki i za przesyłki z niedozwoloną zawartością.
 2. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 3 miesięcy licząc od dnia wniesienia prawidłowej reklamacji.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

  1. nazwę lub nazwisko i adres reklamującego;
  2. kopię listu przewozowego i numer przesyłki jeśli takowy był utworzony;
  3. kwotę roszczenia i dokumenty uzasadniające dochodzenie roszczenia w zgłoszonej wysokości (rachunki zakupu, paragony, faktury);
  4. podpis reklamującego lub osoby przez niego upoważnionej z załączonym pełnomocnictwem.
 4. Po rozpatrzeniu reklamacji, Zleceniobiorca powiadamia pisemnie reklamującego o sposobie załatwienia reklamacji, ewentualnym odszkodowaniu oraz terminie i sposobie przekazania należności.
 5. Reklamacje zgłoszone po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak nie wniesione.
 6. Wszelkie ewentualne reklamacje przyjmowane są tylko i wyłącznie po wcześniejszym spisaniu protokołu o stanie przesyłki zawartego podczas dostarczenia paczki przez kuriera. Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu jej ubytku lub uszkodzenia.

Spis treści

§12. Ochrona danych osobowych

 1. Zleceniobiorca chroni dane osobowe klientów. Dane te mogą być wykorzystywane przez firmę oraz podmioty przez niego upoważnione do celów marketingowych zgodnie z obowiązującym prawem. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawianie i usuwanie.
 2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Zleceniobiorcę oraz przekazywanie ich osobom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania usługi.

Spis treści

§13. Postanowienia końcowe

 1. Indywidualne umowy z Klientami mogą zawierać odmienne postanowienia od postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie. W takim przypadku postanowienia Regulaminu mają zastosowanie, o ile postanowienia umowy nie regulują poszczególnych spraw inaczej.
 2. Niniejszy regulamin w każdym czasie może być udostępniony Zleceniodawcy.
 3. Zleceniodawca powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem przed nadaniem przesyłki.
 4. Zmiany w niniejszym regulaminie będą ogólnodostępne na firmowej stronie internetowej w zakładce Regulaminy/Przewóz Paczek.

Spis treści

Przewóz zwierzątRegulamin wykonywania usług w zakresie przewozu zwierząt domowych przez firmę R&M TRAVEL

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki przewozu zwierząt domowych przez firmę R&M TRAVEL.
 2. Zakres działalności R&M Travel obejmuje obszar Polski, Niemiec, Belgii, Holandii, Francji i Anglii.
 3. R&M Travel świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, prawnych, jak i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Spis treści

§2. Objaśnienia

Słowa użyte w regulaminie oznaczają:

 • Opiekun - właściciel zwierzęcia lub osoba odpowiedzialna za opiekę nad psem podczas transportu.
 • Przewoźnik – firma wykonująca usługę transportową.
 • Zwierzę – zwierzę domowe wskazane do przewozu.
 • Zlecający – osoba zlecająca przewóz zwierzęcia domowego.
 • Cennik – aktualne ceny biletów za przejazd, informacje o stosowanych zniżkach.

Spis treści

§3. Zakres obowiązywania

 1. Złożenie zamówienia e-mailowego lub telefonicznego stanowi dowód zapoznania się i akceptację treści niniejszego regulaminu. Od tego momentu wszystkie postanowienia tegoż regulaminu stają się wiążące dla obu stron i oznaczają zawarcie umowy o świadczenie usług chyba, że postanowienia odrębnej umowy zawartej pomiędzy stronami stanowią inaczej.
 2. Przewoźnik wykonuje usługę transportową, jaką jest odebranie/dostarczenie zwierzęcia lub zwierzęcia z opiekunem samodzielnie lub przy pomocy przewoźników trzecich.

Spis treści

§4. Warunki i sposób świadczenia usługi

 1. Zwierzę po wcześniejszym mailowym bądź telefonicznym zgłoszeniu przez Zlecającego jest odbierane spod wskazanego adresu w danej miejscowości, bądź może być odebrane z innego umówionego miejsca na trasie przejazdu samochodu należącego do Przewoźnika.
 2. Przewoźnik kontaktuje się odpowiednio wcześniej w celu ustalenia terminu odbioru Zwierzęcia. Zazwyczaj jest to 1 dzień przed właściwym odbiorem chyba, że pojawią się czynniki nie pozwalające na kontakt z osobą wydającą Zwierzę we właściwym czasie.
 3. Przewoźnik jest zobowiązany do:

  1. zrealizowania przewozu Zwierzęcia z wyznaczonego miejsca początkowego do wyznaczonego miejsca końcowego;
  2. zapewnienia Zwierzęciowi odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej opieki;
  3. zapewnienia zastępczego środka transportu w przypadku przerwania jazdy na skutek awarii pojazdu i niemożności kontynuowania jazdy.
  4. Przewoźnik podejmuje się dołożyć wszelkich starań, aby przewożone zwierzę zostało dostarczone w odpowiednim czasie, jeżeli taki został wyznaczony. Godziny wyjazdu i przyjazdu mogą ulec zmianie, nie są objęte gwarancją i nie stanowią części umowy przewozu.
  5. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego nie zależnych (np. zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych, itp.), ani wynikające z nich dalsze, bliżej nie określone skutki.
  6. Ze względów logistycznych lub bezpieczeństwa podróżnych Przewoźnik może zmienić kolejnych wykonawców usługi przewozu, dokonać zmiany pojazdu oraz może, w sytuacjach wyjątkowych po uprzednim ustaleniu z osobą odpowiedzialną za zwierzę, zmienić miejsce dostarczenia zwierzęcia.
  7. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zabrania zwierzęcia w przypadku nie dopełnienia wymogów przewozu tegoż zwierzęcia.
  8. Z uwagi na specyfikę działalności przewoźnika czyli przewóz osób i mienia "door to door" (od drzwi do drzwi) nie istnieje regularny i stały rozkład jazdy. Rozkład jazdy ustalany jest na bieżąco na podstawie dokonywanych rezerwacji.

Spis treści

§5. Zobowiązania wydającego zwierzę

 1. Wydający zwierzę jest zobowiązany:

  1. w przypadku transportu zwierzęcia na trasie Polska-Anglia dla zwierząt typu pies, kot lub fretka zapewnić opiekuna na czas transportu;
  2. w dniu odbioru zwierzęcia odbierać podany wcześniej telefon ponieważ Przewoźnik kontaktuje się telefonicznie w celu potwierdzenia odbioru w ustalonym uprzednio czasie, brak możliwości takiego kontaktu może być potraktowany jako rezygnacja z przejazdu zwierzęcia;
  3. do posiadania aktualnego dokumentu upoważniającego do przekroczenia granicy (w przypadku zwłaszcza psów i kotów paszportu) oraz innych wymaganych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do odbycia podróży; osoba wydająca zwierzę ponosi całkowitą odpowiedzialność za brak w/w dokumentów; przewoźnik zastrzega sobie prawo odmowy przewozu zwierzęcia, która nie posiada ważnego dokumentu oraz ważnych wpisów weterynaryjnych;
  4. do udostępnienia klatki lub odpowiedniego transportera w przypadku gdy zwierzę przewożone jest bez opieki właściciela; dodatkowo niezbędny będzie pokarm i woda do picia, a także smycz do wyprowadzania oraz kuweta w przypadku kotów;
  5. do oczekiwania pod wskazanym adresem w godzinach i terminie wskazanym przez przewoźnika;
  6. podać dokładny adres z kodem pocztowym, ulicą, nr budynku, miejscowością i krajem, w pisowni państwa, którego przewóz dotyczy;
 2. Fakt nie oczekiwania osoby wydającej zwierzę pod wskazanym adresem w dniu wyjazdu w ustalonym przedziale czasowym jest równoznaczny z rezygnacją z przejazdu.
 3. Zwierzę objęte jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Przewoźnika.
 4. Wydający i odbierający zwierzę odpowiadają w równym stopniu za szkody spowodowane przez zwierzę w przypadku gdy nie zapewnią odpowiednich warunków do przewozu zwierzęcia.

Spis treści

§6. Płatność

 1. Opłata za przejazd dokonywana jest w formie gotówki bądź przelewu na konto firmy, w wysokości określonej w cenniku firmy.
 2. Przewoźnik ma prawo zażądać przedpłaty w celu rezerwacji miejsca w wysokości 25% wartości należności za przejazd.

Spis treści

§7. Zmiana/odwołanie przejazdu

 1. Osoba zamawiająca przejazd zwierzęcia ma prawo do zmiany terminu lub rezygnacji najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym odbiorem.
 2. Zmiany bądź rezygnacje dokonywane w późniejszym terminie wiążą się z koniecznością zapłaty równowartości biletu i przepadkiem przedpłaty dokonanej w celu rezerwacji miejsca chyba, że strony uzgodnią inaczej.

Spis treści

§8. Ochrona danych osobowych

 1. Przewoźnik chroni dane osobowe klientów. Dane te mogą być wykorzystywane przez firmę oraz podmioty przez niego upoważnione do celów marketingowych zgodnie z obowiązującym prawem. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawianie i usuwanie.
 2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Przewoźnika oraz przekazywanie ich osobom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania usługi.

Spis treści

§9. Postanowienia końcowe

 1. Indywidualne umowy z Klientami mogą zawierać odmienne postanowienia od postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie. W takim przypadku postanowienia Regulaminu mają zastosowanie, o ile postanowienia umowy nie regulują poszczególnych spraw inaczej.
 2. Zlecający powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem przed przewozem zwierzęcia.
 3. Zmiany w niniejszym regulaminie będą ogólnodostępne na firmowej stronie internetowej w zakładce Regulamin Przewozu Zwierząt.
 4. Przed złożeniem zlecenia przewozu zwierzęcia należy zapoznać się informacjami dotyczącymi przewozu zwierząt znajdującymi się na stronach internetowych:

Spis treści